Samarbeidet med Halden kommune forlenges, og nå skal elevene på SSR være med på det landsomfattende frivillighetsprosjektet ALLE MED.

Halden kommune og SSR Halden har innværende skoleår samarbeidet om å kartlegge deltagelsen i organisert idrett blant ungdom i alderen 13-16 år, altså fra ungdomsskolen og frem til første klasse på videregående.

Elevene ved SSR har innhentet data fra flere hundre ungdomsskoleelever og elever ved første året på videregående skole. De dokumentert frekvensen på frafall og kartlagt hvilke tilbud som må til for å holde på ungdommene lenger. Nå utvikler prosjektet seg videre og den 8. mai er våre elever også involvert i den nasjonale ALLE MED-dagen.

– Representant fra ALLE MED kommer til Halden 8. mai der kommunen, frivilligheten, og alle som driver med organisert aktivitet er invitert. Våre elever har laget en undersøkelse for å kartlegge hvor mange som i dag deltar i organisert aktivitet. Jobben underveis, resultater av denne undersøkelsen samt forslag til foreninger og kommunen på hvordan få flere til å være medlem presenteres sammen med leder for ALLE MED prosjektet, forklarer Mari Hauge Huseby, lærer ved SSR i Halden.

Praktisk arbeid
– Hva mener du som lærer at elevene får spesielt utbytte av her?

– Her jobber elevene praktisk med en reel oppgave. De er selv i målgruppen og har erfaring og egen kunnskap de anvender og reflekterer rundt. De får møte arbeidslivet og får et unikt innsyn i arbeid på tvers av ulike instanser i kommunen, foreninger og næringsliv, sier hun.

– Et slikt samarbeid samstemmer med læreplaner og ulike kompetansemål i alle våre programfag. Overordnet del i læreplanverket, som forteller om formålet med opplæringen mhp verdigrunnlag, prinsipper for læring og skolens praksis: Alle «vilkår» er oppfylt.

Stort utbytte
Tverrfaglige tema har fått stor plass i det nye læreplanverket LK20 og skal inn i alle fag. Folkehelse og livsmestring, Demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling.

– Dette oppdraget inneholder alle disse i praksis. Utbytte er stort på så mange plan. Elevene føler mestring, at deres innspill virkelig betyr noe, nettverk, lærer å snakke i forsamlinger, digitale ferdigheter, møte med næringslivet, sosial bærekraft, medvirkning og påvirkning. Både personlig utvikling, engasjement og etisk bevissthet, forklarer Huseby.

– Hvordan ser du for deg at dette samarbeidet med kommunen kan utvikle seg ytterligere?

– Ved at vi deltar på ulike arenaer i regi av næringsliv og kommune ser vi at vi får inn oppdrag fra flere. Vi jobber aktivt med Ungdomsbedrift og UE som metode, og ser at kompetansemål i alle programfag og også fellesfag benyttes.

En rekke nye oppdrag
Samarbeid som dette legges innunder undervisningen som gjennomføres i forbindelse arbeidet i ungdomsbedriftene.

– Samarbeidet er allerede utvidet og vi har, på bakgrunn av jobben som til nå er gjort, fått flere oppdrag. Vi skal samarbeide om å gjennomføre Haldens første Skolestratfestival, vi har fått i oppdrag å markedsføre brygga kultursal spesielt rettet mot målgruppen ungdom. Og vi deltok et fagseminar Kultur Turisme og Handel – rett inn i vår gate. Våre elever fikk taletid og kom med innspill som både paneldeltakere og andre i publikum noterte seg og i minglingen fikk elever flere gode samtaler og skaffet seg nye kontakter blant de ulike aktørene.

Så svaret er:

– Allerede nå har dette ene samarbeidet utviklet seg ytterligere og vi ser at det bare er begynnelsen.